NGHỊ ĐỊNH 119/2018/NĐ-CP VÀ NGHỊ QUYẾT 01/NQ-CP

bắt buộc doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử

Tra cứu hóa đơn điện tử
Lợi ích

Những lợi ích khi sử dụng hóa đơn điện tử AM-Einvoice