Phần mềm kế toán

Ngoài AM-Einvoice,chúng tôi hiện tại còn cung cấp phần mềm kế toán AMnote nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng với các tính năng chính :
  • Báo cáo tài chính
  • Báo cáo thuế GTGT
  • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
  • Theo dõi Tài sản cố định, chi phí trích trước
  • Theo dõi kho
* Khách hàng có thể tích hợp AM-Einvoice vào phần mềm AMnote